TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Informácie o ochrane osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov pre klientov zúčastnených na poistení PetExpert (ďalej len „Poučenie“)

Spoločnosť PetExpert SK s.r.o., poskytovateľ poistenia PetExpert, spracúva osobné údaje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, t. j. so zákonom č. _________. (ďalej len „Zákon“) a s účinnosťou odo dňa _________ aj v súlade s nariadením EÚ 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré v niektorých prípadoch úpravu Zákona nahradí (ďalej len„Nariadenie“).

Ďalej zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s účasťou na poistení PetExpert poskytnete.

Poučenie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

PetExpert SK s.r.o., so sídlom Legionárska 221/1, 010 01 Žilina, IČO: ________ (ďalej len „PETEXPERT“), telefónne číslo: 232179955, e-mail: info@mojpetexpert.sk, webová stránka: www.mojpetexpert.sk.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

PETEXPERT spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol Klient prostredníctvom formulára registrácie alebo inou cestou, napr. telefonicky, písomne. Spracúvané osobné údaje tak môžu zahŕňať najmä:
Bežné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo, číslo bankového účtu, rodné číslo, jednotlivé platby poistného a ďalej v súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke a mobilnej aplikácii PetExpert aj IP adresa, súbory cookie a device identifikátor zariadenia Klienta (napr. mobilného telefónu s nainštalovanou mobilnou aplikáciou PetExpert).
Citlivé osobné údaje, resp. osobitné kategórie (čl. 9 Nariadenia): žiadne.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovania

Osobné údaje Klientov sú spracúvané na účel zabezpečenia ich riadnej účasti na poistení PetExpert, t. j. najmä ich registrácie, spracovania a priradenia nimi zaplateného poistného a komunikácie s Klientmi vrátane vystavenia Prihlášky na poistenie, a pri likvidácii poistných udalostí.

Vzhľadom na účel spracovania tak bude k spracovaniu osobných údajov dochádzať najmä:
1) pri identifikácii Klienta a jeho poistného podľa a v rozsahu Klientom poskytnutých údajov tak, aby Klient mohol sledovať stav svojho poistenia,
2) na vnútornú komunikáciu s Klientom (napr. zasielanie noviniek, automaticky generovaných upozornení a autorizačných požiadaviek, potvrdení o likvidácii poistných udalostí a iných správ a na vystavenie Prihlášky na poistenie a súvisiacich dokumentov),
3) pro vnější komunikaci PETEXPERT (např. zobrazení v seznamu Klientů, zpracování statistických přehledů o Klientech a přijatého pojistného a případně další vždy v rozsahu souhlasu Klienta), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který PETEXPERT udělil Klient, a dále
4) na vonkajšiu komunikáciu spoločnosti PETEXPERT na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý spoločnosti PETEXPERT udelil Klient (napr. zobrazenie v zozname Klientov, spracovanie štatistických prehľadov o Klientocha prijatého poistného a prípadne ďalších informácií, a to vždy v rozsahu súhlasu Klienta) a ďalej
5)  v súvislosti s plnením právnych povinností spoločnosti PETEXPERT, ktoré sú, prípadne budú, stanovené právnymi predpismi Českej republiky, Slovenskej republiky a/alebo EÚ alebo 5) ak to bude nevyhnutné na ochranu práv a právnych nárokov spoločnosti PETEXPERT (podľa Zákona) alebo na účely oprávnených záujmov spoločnosti PETEXPERT alebo iných osôb (podľa Nariadenia); oprávnenými záujmami podľa Nariadenia môžu opäť byť predovšetkým prípady ochrany práv a právnych nárokov spoločnosti PETEXPERT.

Zdroje osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sa získavajú od Klientov, a to najmä v súvislosti s účasťou na poistení PetExpert a prípadne v rámci ďalšej komunikácie s Klientmi, či už osobnej, telefonickej, písomnej, alebo inej, a z ďalších podkladov a dokumentov, ktoré Klient spoločnosti PETEXPERT poskytne.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a Klient má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to celkovo alebo i čiastočne. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti PETEXPERT alebo na e-mailovú adresu, ako sa uvádza predtým.

Odo dňa, keď je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti PETEXPERT, môže spoločnosť PETEXPERT spracúvať osobné údaje iba v takom rozsahu, ktorý prináleží inému právnemu dôvodu spracovania, t. j. najmä pri plnení svojich právnych povinností alebo na účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sa uvádza vyššie.

Subjekty spracúvajúce osobné údaje

Osobné údaje spracúva priamo spoločnosť PETEXPERT, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu pre spoločnosť PETEXPERT takto spracúvať aj ďalšie subjekty v postavení tzv. sprostredkovateľov, s ktorými Prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Sprístupnenie údajov iným osobám

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené oprávneným subjektom podľa zvláštnych právnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní a pod.) a osobám v pozícii sprostredkovateľov osobných údajov konajúcich pre spoločnosť PETEXPERT, s ktorými bude spoločnosť PETEXPERT pri poskytovaní podpory spolupracovať. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov spolupracujúcich so spoločnosťou PETEXPERT je uvedený na webovej adrese www.mojpetexpert.sk/oou, prípadne ho spoločnosť PETEXPERT na žiadosť odošle Klientovi na e-mailovú adresu.

Na základe osobitného predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti, a to v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou Prevádzkovateľa.

Obdobie, počas ktorého dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním, a čas uloženia osobných údajov

Súhlas so spracovaním sa udeľuje na celé obdobie účasti Klienta na poistení PetExpert. Obdobie, na ktoré je súhlas udelený, sa končí aj odvolaním súhlasu (pozrite aj predtým uvedené informácie).

Osobné údaje budú spracované a uložené počas obdobia účasti Klienta v systéme PETEXPERT. Poskončení účasti Klienta na poistení PetExpert uchováva spoločnosť PETEXPERT osobné údaje príjemcu päť rokov od takéhoto skončenia účasti.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Osobám –dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spoločnosť PETEXPERT spracúva, priznávajú Zákon a Nariadenie okrem predtým uvedených práv aj ďalej zhrnuté práva. Pri naplňovaní predmetných práv sa spoločnosť PETEXPERT v čo najvyššej miere snaží vychádzať dotknutým osobám v ústrety.

Právo na prístup k osobným údajom podľa § _______ Ak dotknutá osoba požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, spoločnosť PETEXPERT je povinná jej túto informáciu (obsahujúcu vždy oznámenie podľa § _______) bez zbytočného odkladu poskytnúť.

Ochrana práv podľa § ______: Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo vyžadovať, aby Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (najmä blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov).

Podľa Nariadenia má dotknutá osoba najmä tieto práva:


Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo dostať od spoločnosti PETEXPERT potvrdenie, či spracúva jej osobné údaje, a ak je to tak, má právo získať k týmto osobným údajom prístup.
Právo na opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo (v prípadoch stanovených Nariadením) požiadať spoločnosť PETEXPERT o opravu alebo doplnenie nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov, požiadať o výmaz osobných údajov, ak už neexistuje alebo nie je daný dôvod na ich spracovanie, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti PETEXPERT.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u PETEXPERT námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů PETEXPERT nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků PETEXPERT.
Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má (za podmienok stanovených v Nariadení) právo získať svoje osobné údaje od spoločnosti PETEXPERT a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že pri spracovaní jej osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia. Dozorným orgánom pre dotknuté osoby s bydliskom v Slovenskej republike je _________________.
Právo namietať: Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek podať spoločnosti PETEXPERT námietku voči spracovaniu osobných údajov spracúvaných na účely oprávnených záujmov spoločnosti PETEXPERT aleboiných osôb (podľa Nariadenia); podľa Nariadenia môžu byť oprávnenými záujmami najmä prípady ochrany práv a právnych nárokov spoločnosti PETEXPERT.


Aktuálne platné znenie Poučenia o ochrane osobných údajov je vždy zverejnené na stránke www.mojpetexpert.sk.

V Žiline, 1.9.2020

Máte konkrétnu otázku, ktorú sme tu nezodpovedali? Sme k dispozícii na čete alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.