TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Informácie o ochrane údajov

Účelom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o tom, že spoločnosť PetExpert SK s.r.o. (ďalej len "PetExpert" alebo "Prevádzkovateľ") jednoznačne rešpektuje dôležitosť ochrany osobných údajov a potrebu ich zabezpečenia. Spoločnosť PetExpert zároveň ubezpečuje verejnosť o zákonnosti svojich postupov a zaväzuje sa vynaložiť maximálne úsilie na ochranu súkromia dotknutých osôb v rámci požiadaviek stanovených zákonom. Základom ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem toho PetExpert dopĺňa tieto právne predpisy internými pravidlami ochrany osobných údajov.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť PetExpert SK s.r.o., so sídlom Legionárska 221/1, 010 01 Žilina, IČO: 53 304 586, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 75613/L.

Aký je Váš vzťah so spoločnosťou PetExpert?

1) Záujem o poistenie

Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Uzatvorenie poistnej zmluvy

Právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho predzmluvného vzťahu.

Spracúvané osobné údaje

Spracúvame Vaše základné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, e-mail, telefón, dátum narodenia a adresu. Ďalej spracúvame aj údaje o Vašom zvierati, ktoré má byť poistené - plemeno, meno, vek, dátum narodenia, pohlavie, číslo čipu a názov veterinárneho zariadenia.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti ČSOB Pojišťovna, a. s.

Doba, počas ktorej spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania našich predzmluvných rokovaní. Ak poistné neuhradíte do 1 mesiaca od zaslania návrhu poistnej zmluvy, Vaše osobné údaje vymažeme.

2) Majiteľ poisteného zvieraťa

Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

a) Plnenie zmluvy
b) Likvidácia poistnej udalosti
c) Zasielanie obchodných oznámení
d) Tvorba anonymných štatistických prehľadov pre interné účely Prevádzkovateľa

Právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, plnenia vzájomného zmluvného vzťahu, Vami udeleného súhlasu a nášho oprávneného záujmu.

Spracúvané osobné údaje

Spracúvame Vaše základné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, e-mail, telefón, dátum narodenia, rodné číslo a adresu. Ďalej spracúvame aj údaje o Vašom zvierati, ktoré chcete poistiť - plemeno, meno, vek, dátum narodenia, pohlavie, číslo čipu a názov veterinárneho zariadenia.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. V prípade likvidácie poistnej udalosti môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti Royal Blue s.r.o.
Vaše osobné údaje môžu byť následne poskytnuté aj ďalším sprostredkovateľom. So všetkými týmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov alebo obdobný dokument, ktorý toto poskytnutie upravuje.

Doba, počas ktorej spracúvame Vaše osobné údaje

Doba spracúvania úzko súvisí s právnym základom a účelom spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a následne po dobu určenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, spracúvame po dobu trvania tohto záujmu, pričom máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu (napríklad sa odhlásiť z odoberania obchodných oznámení). Ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

3) Uchádzači o zamestnanie

Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

a) Uskutočnenie výberového konania
b) Uzatvorenie zmluvného vzťahu s vybraným uchádzačom

Právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo na základe predzmluvných vzťahov a prípadného uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy.

Spracúvané osobné údaje

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám o sebe sami poskytnete v rámci výberového konania.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nikomu neposkytujeme.

Doba, počas ktorej spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania výberového konania. Po skončení výberového konania sa Vaše osobné údaje vymažú do 3 mesiacov alebo sa stanú súčasťou Vášho osobného spisu zamestnanca.

4) Poškodená osoba

Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

a) Likvidácia poistnej udalosti
b) Ochrana našich práv
c) Splnenie zákonnej povinnosti

Právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy, na základe zákonnej povinnosti a nášho oprávneného záujmu.

Spracúvané osobné údaje

Rozsah spracúvaných osobných údajov súvisí s okolnosťami konkrétnej poistnej udalosti. Vo všeobecnosti spracúvame Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska), kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo) vrátane obsahu vzájomnej komunikácie. Môže dochádzať aj ku spracúvaniu Vášho rodného čísla a informácií o Vašom zdravotnom stave. Môžeme spracúvať aj údaje o Vašom zvierati vrátane jeho zdravotnej dokumentácie.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. V prípade likvidácie poistnej udalosti môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti Royal Blue s.r.o. K vybraným osobným údajom môže mať prístup aj poistená osoba.

Doba, počas ktorej spracúvame Vaše osobné údaje

Doba spracúvania úzko súvisí s právnym základom a účelom spracúvania. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, potom je doba spracúvania určená príslušným právnym predpisom (napr. zákonom o poisťovníctve). Osobné údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu spracúvame po dobu trvania účelu, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty na uplatnenie nároku na poistné plnenie (t. j. maximálne 4 roky od poistnej udalosti).

5) Návštevník webovej stránky www.mojpetexpert.sk

Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

a) Zabezpečenie prevádzky našej webovej stránky
b) Zhromažďovanie informácií prostredníctvom súborov cookies

Právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo Vami udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Spracúvané osobné údaje

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame závisí od udeleného súhlasu alebo od toho, s používaním ktorých súborov cookies návštevník udelil súhlas. V nadväznosti na to môže dôjsť k spracúvaniu nasledujúcich osobných údajov:
Preferenčné súbory cookies: informácie o nastaveniach našej webovej stránky
Štatistické súbory cookies: informácie o aktivite dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa
Marketingové súbory cookies: informácie relevantné pre zobrazovanie personalizovanej reklamy, vrátane aktivity dotknutej osoby na internete alebo sociálnych sieťach, približnej polohy, času stráveného na danom obsahu atď.
Okrem toho môže dôjsť k spracúvaniu informácií o zariadení, na ktorom navštevujete naše webové stránky (typ, verzia OS, informácie o použitom prehliadači atď.) a IP adresy.
Ďalšie informácie nájdete tu.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Rozsah poskytovania závisí od udeleného súhlasu, resp. s akým použitím súborov cookies udelil návštevník súhlas. Aktuálny zoznam príjemcov a sprostredkovateľov podľa typu súborov cookie nájdete tu.
Môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Doba, počas ktorej spracúvame Vaše osobné údaje

Časový rozsah spracúvania osobných údajov závisí od udeleného súhlasu alebo od toho, s ktorými súbormi cookies návštevník súhlasil.
Aktuálne lehoty pre jednotlivé z používaných súborov cookies nájdete tu. Na tomto odkaze môžete odvolať alebo zmeniť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili v súvislosti s používaním súborov cookies.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Európskej únie. Naše webové stránky však používajú službu Google Analytics a ďalšie súbory cookies, pri ktorých môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov v pseudonymizovanej alebo anonymizovanej podobe mimo územia Európskej únie do tzv. tretích krajín. V tomto konkrétnom prípade ide o Spojené štáty americké. Berte prosím na vedomie, že ak sa nám rozhodnete udeliť súhlas s používaním súborov cookies, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín, kde Vám nemôžu byť zaručené rovnaké záruky ochrany Vašich osobných údajov, aké Vám priznáva GDPR. Ak si neželáte, aby sa Vaše osobné údaje prenášali do tretích krajín, neudeľujte nám Váš súhlas s používaním súborov cookies. Rovnako Vás týmto informujeme, že ak sa nachádzate mimo Európskej únie a rozhodnete sa navštíviť naše webové stránky, Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na území danej tretej krajiny, aby sme Vám mohli správne zobraziť naše webové stránky. Ak si neželáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali na území tretej krajiny, nenavštevujte prosím naše webové stránky z územia mimo Európskej únie.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov

Ak chcete vzniesť akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva podľa GDPR, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese gdpr@petexpert.eu alebo poštou na adrese PetExpert SK s.r.o., Legionárska 221/1, 010 01 Žilina.

Aké máte práve v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

  1. Právo na prístup k osobným údajom. Toto právo sa poskytuje na základe Vašej žiadosti. Máte právo od nás požadovať informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, ktorých kategórií osobných údajov sa spracúvanie týka, spolu s účelom, na ktorý sa spracúvajú a dobou, počas ktorej sa tieto osobné údaje spracúvajú. Na požiadanie Vám k týmto osobným údajom poskytneme prístup alebo ich bezplatnú kópiu. Tento prístup vám umožní skontrolovať, či sa s Vašimi osobnými údajmi nenakladá nezákonným spôsobom.
  2. Právo na presnosť osobných údajov. Ako Prevádzkovateľ sme povinní prijať opatrenia, aby sme spracúvali Vaše správne a aktuálne osobné údaje. Máte právo nás informovať o zmenách Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
  3. Právo na výmaz osobných údajov. Máte právo nás požiadať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ nemáme iný právny základ na ich spracúvanie. Ak by sme boli oprávnený naďalej tieto osobné údaje spracúvať, sme povinní Vás o tom informovať v lehote 1 mesiaca.
  4. Právo na prenosnosť osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje preniesť Vaše osobné údaje medzi rôznymi prevádzkovateľmi osobných údajov.
  5. GDPR Vám dáva právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade vznesenia námietky prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, kým nepreukážeme, že Vaše osobné údaje spracúvame legitímne.
  6. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase. Ak tento súhlas odvoláte a nebude existovať iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov na daný účel, prestaneme tieto osobné údaje spracúvať.
  7. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že sme v rámci spracúvania porušili právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Týmto dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.
  8. Máte právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Toto právo nemožno uplatniť, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako Prevádzkovateľom. Toto právo nemožno uplatniť ani vtedy, ak je takéto rozhodnutie založené na Vašom výslovnom súhlase alebo ak je takéto rozhodnutie povolené právom Európskej Únie alebo členského štátu, ktorému ako Prevádzkovateľ podliehame a ktoré zároveň stanovuje vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov. Pokiaľ nám to dovoľujú platné právne predpisy, môžeme od Vás požadovať úhradu nákladov spojených so spracovaním Vašej žiadosti.

ZMENA TÝCHTO INFORMÁCIÍ

Radi by sme vás informovali, že hoci sa snažíme zabezpečiť vysokú úroveň ochrany Vašich osobných údajov a usilujeme sa o zachovanie konzistentného prístupu pri ich spracúvaní, je možné, že tieto informácie bude potrebné v budúcnosti aktualizovať alebo upraviť. V takom prípade sa bude spracúvanie osobných údajov vždy riadiť aktuálnymi informáciami o spracúvaní osobných údajov. Prosíme Vás, aby ste sa pravidelne informovali o našich postupoch spracúvania. Ďakujeme.

Máte konkrétnu otázku, na ktorú sme tu neodpovedali? Sme dostupní v chate alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.